เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ


การประชุมวิชำกำรประจำ ปี 2564 ครั้งที่ 19
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 “Hypertension in the Digital Era” (Virtual Meeting)

หัวข้อบรรยาย

 

 

08.20 - 08.30
เปิดการประชุม

วิทยากร
 • ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
  นายกสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย


08.30 - 09.00
Telehealth and Hypertension

วิทยากร
 • ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์


09.00 - 09.30
BP Devices – Does It Really Matter?

วิทยากร
 • รศ.พญ.วีรนุช รอบสันติสุข


13.00 – 13.30
Free paper presentation

วิทยากร
 • นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์
  นพ.ศิริชัย วิริยะธนากร


13.30 – 14.00
Inflammation and Hypertension

วิทยากร
 • ศ.พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์


14.00 – 14.30
Hypertension in the Very Elderly (Octogenarian)

วิทยากร
 • รศ.นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล


14.30 – 15.00
Hypertension in the Young – How Should We Approach?

วิทยากร
 • รศ.นพ.ธาดา คุณาวิศรุต


15.00 - 15.30
A New Fate of Mineralocorticoid Antagonism

วิทยากร
 • อ.นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข


 

Host by