เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ


การประชุมวิชาการกลางปี 2564 ครั้งที่ 18
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

หัวข้อบรรยาย

 

 

07.30 - 08.15
Morning Symposium By บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด) “SPCs, A PERFECT MATCH BETWEEN CLINICAL TRIALS AND CLINICAL PRACTICE”

วิทยากร
 • ผศ.นพ.พิสิษฐ หุตะยานนท์(Speaker & Moderator)
  รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา


08.15 - 08.25
เปิดการประชุม

วิทยากร
 • ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
  นายกสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย


08.25 - 08.55
“Intensive Blood Pressure Control and Stroke – What’s the Evidence?”

วิทยากร
 • รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา


09.35-10.35
“Pro & Con of Intensive BP Control - What Have We Learnt for the Final Report of SPRINT?”

วิทยากร
 • ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์


09.35-10.35
“Pro & Con of Intensive BP Control - What Have We Learnt for the Final Report of SPRINT?”

วิทยากร
 • พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์


10.35-11.20
Lunch Symposium (1) By บริษัท อัพจอห์น (ประเทศไทย) จำกัด
“Resistant Hypertension 2021: What We Need to Know?”

วิทยากร
 • Moderator: อ.นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
  รศ.พท.นพ.บัญชา สถิระพจน์


11.20-12.05
Lunch Symposium (2) By บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
“The Clinical Important of Proteinuria and Clinical Value of Fimasartan in Diabetic Hypertensive patients”

วิทยากร
 • ผศ.นพ.พงศ์อมร บุนนาค
  Speaker and Moderator: รศ.พญ.วีรนุช รอบสันติสุข


12.05-12.50
Lunch Symposium (3) By บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด
“Maximizing SGLT2i Benefits Along with T2D Patients’ Journey”

วิทยากร
 • Moderator: พล.ต.ต. นพ.เกษม รัตนสุมาวงศ์
  ศ.พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์


13.05-13.35
“Heart Failure Primary Prevention - Role of Blood Pressure Control”

วิทยากร
 • อ.นพ.ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา


13.35-14.05
“Physical Activity Paradox”

วิทยากร
 • นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา


14.05-14.35
“Effect of Sleep Disturbances on Blood Pressure”

วิทยากร
 • ศ.พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์


14.45-15.25
“Improving Blood Pressure Control - How to Tackle Therapeutic Inertia and Improve Treatment Adherence?”

วิทยากร
 • ผศ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย


14.45-15.25
“Improving Blood Pressure Control - How to Tackle Therapeutic Inertia and Improve Treatment Adherence?”

วิทยากร
 • ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์


15.25-15.30
ปิดการประชุม

วิทยากร
 • ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
  นายกสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย


 

Host by